Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką prywatności określoną w regulaminie.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce OK

Regulamin (15.02.2014)

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Postanowienia ogólne

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) ("Ustawa”) ALTCONNECT Michał Wojewoda z siedzibą w Krakowie przy ul. Słomianej 22/63,

ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej "Regulaminem").

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez firmę ALTCONNECT  Michał Wojewoda  usług drogą elektroniczną, w szczególności usługi serwisu HomeOffice360 za pośrednictwem witryny internetowej  dostępnej w internecie pod adresem: http://homeoffice360.pl

Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji mobilnych.

§ 1 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Usługodawca - ALTCONNECT Michał Wojewoda z siedzibą w Krakowie przy ul. Słomianej 22/63, posiadający numer NIP: 993-036-07-95, REGON: 120954732. Strona internetowa Usługodawcy znajduje się pod adresem: http://altconnect.pl. Kontaktowy adres e-mail Usługodawcy: kontakt@altconnect.pl.

Serwis (HomeOffice360) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://homeoffice360.pl, prowadzony przez Usługodawcę, wspomagający zarządzanie procesami w firmie.

Klient  – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, na rzecz której świadczona jest Usługa.

Usługa – świadczenie wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Klienta drogą elektroniczną, polegające na udostępnieniu funkcjonalności Serwisu wspomagających zarządzanie procesami w firmie.

Konto firmy – wyodrębniony zbiór funkcjonalności oraz danych, dostępnych po zalogowaniu do Serwisu dla Użytkowników posiadających wymagane uprawnienia – Właściciela konta oraz Członków zespołu. Konto firmy jest zarządzane przez Właściciela konta.

Konto użytkownika – zbiór uprawnień oraz danych zarejestrowanego Użytkownika takich jak imię, nazwisko, zdjęcie, e-mail, hasło, którymi każdy użytkownik może samodzielnie zarządzać.

Użytkownik – osoba fizyczna, która zarejestrowała się w Serwisie i jest identyfikowana poprzez unikalny adres e-mail oraz hasło.

Właściciel konta - Użytkownik, który utworzył Konto firmy podczas rejestracji w Serwisie lub utworzył Konto dodatkowe. Właściciel konta posiada pełne uprawnienia do zarządzania Kontem firmy, w szczególności zarządzania dostępnymi Modułami, zarządzania Zespołem i dokonywania płatności za Usługę.

Członek zespołu - Użytkownik zaproszony przez Właściciela konta do Zespołu i posiadający określone uprawnienia.

Zespół – zbiór Użytkowników posiadających dostęp do jednego Konta firmy z określonymi przez Właściciela konta uprawnieniami.

Moduł – wyodrębniony zbiór powiązanych ze sobą logicznie funkcjonalności, dostępnych w obrębie Konta firmy dla zalogowanych Użytkowników. Właściciel konta decyduje jakie Moduły są wykorzystywane w obrębie Konta firmy, którym zarządza.

Cennik – opublikowana na stronie: http://homeoffice360.pl/pl/cennik,3.html informacja o wysokości opłat za korzystanie z poszczególnych Modułów. Zmiana Cennika nie jest zmianą Regulaminu.

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem rejestracji w serwisie Homeoffice360 jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

2. Usługi są świadczone wyłącznie na rzecz zarejestrowanych Użytkowników.

3. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, Użytkownik musi posiadać:

4. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego wspieranego przez Serwis oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia.

5. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

6. Strony internetowe Serwisu wykorzystują mechanizmy typu cookies, które pozwalają na zbieranie danych statystycznych odnośnie wizyt Użytkownika oraz w celach potwierdzenia tożsamości Użytkowników. Zaakceptowanie plików cookies jest wymagane w celu umożliwienia korzystania przez Użytkownika z zasobów Serwisu.

7. Ponadto strona internetowa wykorzystuje pliki cookies pozwalające na analizę danych podmiotów trzecich. W plikach tych nie są przechowywane żadne dane osobowe

8. Użytkownik, w celu uniknięcia zagrożeń takich jak np. włamanie na konto, powinien:

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, co może spowodować utrudnienia bądź przerwy w korzystaniu z Usług.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług w każdym czasie, bez powiadomienia, w przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo systemu.

§ 3 Funkcjonalność

1. Serwis HomeOffice360 udostępnia narzędzia wspomagające zarządzanie procesami w firmie, takie jak zarządzanie finansami, zarządzanie projektami, zarządzanie czasem. Szczegółowa lista funkcjonalności dostępnych w Serwisie znajduje się na stronie internetowej http://homeoffice360.pl/pl/funkcjonalnosc,2.html

2. W Serwisie HomeOffice360 występują dwa rodzaje Użytkowników:

3. Właściciel konta posiada pełne uprawnienia i dostęp do wszystkich funkcjonalności w obrębie Konta firmy. Może zarządzać Członkami zespołu (dodawanie, usuwanie, zmiana uprawnień), zarządzać wykorzystywanymi Modułami oraz posiada dostęp do wygenerowanych faktur.

4. Członek zespołu ma ograniczone uprawnienia zależne od roli jaką wybrał dla niego Właściciel konta. Członek zespołu  musi się zarejestrować w Serwisie podając swój e-mail i hasło.

5. Właścicielem danych wprowadzanych do serwisu przez Członków zespołu jest Właściciel konta. Usunięcie Konta użytkownika przez Członka zespołu nie powoduje usunięcia wprowadzonych przez niego danych, ponieważ te są przypisane do Konta firmy.

6. Członek zespołu musi zarejestrować się w Serwisie podając swój e-mail (login) i hasło. Wszystkie pozostałe dane osobowe są opcjonalne.

7. Usunięcie Konta firmy przez Właściciela konta powoduje nieodwracalne usunięcie danych związanych z Modułami funkcjonalnymi. Serwis przechowuje informacje o płatnościach i fakturach na potrzeby księgowe nawet po usunięciu Konta firmy.

§ 4 Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

4. Użytkownik ma prawo zarządzania Usługą za pośrednictwem Konta użytkownika oraz Konta firmy, w tym edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.

5. Użytkownicy korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

§ 5 Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:

2. Za wszelkie skutki wynikłe z błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym oraz danych Konta firmy, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

3. O każdorazowej zmianie adresu poczty e-mail Użytkownik, który się nim posługuje, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Usługodawcę. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty e-mail Użytkownik jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W przypadku nie dopełnienia tych obowiązków Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Użytkownika z treścią wiadomości.

4. Usługodawca oraz Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.

5. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość  o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Użytkownika i uniemożliwił Użytkownikowi dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za powstałą szkodę.

6. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkowników naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w tym na skutek usunięcia Konta użytkownika naruszającego Regulamin.

7. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

§ 6 Rejestracja

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie.

2. Użytkownik korzystając z Usług jednocześnie oświadcza, że:

3. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy w Serwisie unikalne Konto użytkownika, o nazwie będącej podanym przez Użytkownika adresem poczty e-mail, oraz Konto firmy o domyślnej nazwie „Moja firma”, którego Użytkownik będzie Właścicielem.

4. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty e-mail. Adres ten jest podawany bezpośrednio w formularzu rejestracyjnym.

5. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty e-mail, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Usługodawcy.

6. Adres poczty e-mail jest powiązany z Kontem użytkownika, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

7. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta użytkownika jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu Usługodawcy lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności Usługodawca może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Użytkownikowi.

8. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta użytkownika i Konta firmy za pomocą swojego adresu poczty e-mail oraz hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

9. Każdy Użytkownik jest uprawniony do tego, aby w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usług Serwisu, rozwiązać umowę na korzystanie z tych usług, jak również w każdej chwili przeglądać i zmieniać swoje dane. Rozwiązanie umowy na korzystanie z usług Serwisu przez Użytkownika następuje poprzez skorzystanie z funkcji „Usuń konto HomeOffice360” dostępnej po zalogowaniu w Mój profil -> Konta.

§ 7 Czas trwania usługi i płatność

1. Usługi są udostępniane wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom Serwisu Homeoffice360. Po zarejestrowaniu się Użytkownik otrzymuje 30 dniowy okres testowy, podczas którego może wypróbować nieodpłatnie wszystkie funkcjonalności Serwisu. Bezpłatny okres testowy może być dłuższy jeśli podczas rejestracji Użytkownik wykorzysta kod rabatowy.

2. Okres abonamentowy rozpoczyna się po okresie testowym określonym w powyższym punkcie niniejszego Regulaminu.

3. Po zakończeniu okresu testowego Użytkownik może wykupić abonament. Niewykupienie abonamentu spowoduje ograniczenie funkcjonalności konta.

4. System co miesiąc, na początku każdego okresu abonamentowego generuje fakturę proforma do opłacenia przez Właściciela konta. Właściciel konta ma 10 dni na opłacenie faktury proforma. Uiszczenie opłaty skutkuje przedłużeniem ważności konta o kolejny miesiąc. Nie zapłacenie faktury w terminie powoduje zablokowanie dostępu do płatnych Modułów. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym system generuje fakturę VAT.

5. Właściciel konta w każdej chwili może wybrać dodatkowe Moduły lub zrezygnować z wybranych Modułów co skutkować będzie zmianą wysokości miesięcznego abonamentu w kolejnym okresie abonamentowym. Właściciel konta może też usunąć Konto firmy i zaktualizować dane do faktury.

6. Cennik dostępnych Modułów znajduje się pod adresem: http://homeoffice360.pl/pl/cennik,3.html

7. Płatności można dokonać za pomocą przelewu bankowego. Numer rachunku do przelewu to:

12 2490 0005 0000 4500 4238 4700
Alior Bank

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Użytkownik poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę ALTCONNECT Michał Wojewoda danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z Usługi.

2. Zainteresowana osoba ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia Usług. Wniesienie przez zainteresowaną osobę żądania usunięcia danych będących jednocześnie danymi wymaganymi w czasie rejestracji Klienta, będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie przez Usługodawcę  Usług.

3. Usługodawca nie przekazuje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.

4. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest firma ALTCONNECT Michał Wojewoda z siedzibą w Krakowie przy ul. Słomianej 22/63.

5. Administratorem danych osobowych wprowadzanych do systemu przez Użytkowników jest Klient. Klient upoważnia firmę ALTCONNECT, do utrwalania i przechowywania danych wprowadzanych do systemu oraz ich usuwania w związku z usuwaniem danych w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

6. Przetwarzanie takich danych osobowych przez firmę ALTCONNECT, następuje wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania Usług zgodnie z aktualną funkcjonalnością Serwisu. Przetwarzanie danych w innym celu może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosowej zgody zainteresowanej osoby oraz jedynie w zakresie uzyskanego zezwolenia. Zezwolenie powyższe jest udzielane w momencie rejestracji Użytkownika w Serwisie.

7. Usługodawca zastrzega, że warstwa programistyczna Serwisu wykorzystuje mechanizmy „cookies”, tj. mechanizmy polegające na  zapisywaniu informacji tekstowych na komputerze Użytkownika w celu jego identyfikacji.

8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

9. Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

10. Usługodawca zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez Serwis mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z Serwisu.

§ 9 Dostępność i zmiana regulaminu

1. Regulamin jest stale dostępny na stronie Serwisu.

2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu rejestracji.

3. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu wchodzi w życie po 14 dniach od daty publikacji nowej wersji a Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail.

4. Użytkownik może rozwiązać umowę jeśli nie akceptuje nowej treści Regulaminu.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje należy składać za pośrednictwem adresu poczty e-mail: kontakt@homeoffice360.pl.

6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty e-mail, na adres podany w reklamacji.

7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

§ 11 Rozwiązanie umowy

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

2. Użytkownicy mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta użytkownika poprzez skorzystanie z funkcji „Usuń konto HomeOffice360” dostępnej po zalogowaniu w Mój profil -> Konta.

3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym  usunąć Konto użytkownika w następujących przypadkach:

4. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między usługodawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).